GREEK MYTHOLOGY – DO YOU LOVE SCANDALS?

(Kéo xuống để xem bản tiếng Việt)

People love scandals. It is obvious that love story of celebs is way more attracting than issues like global warming.

I learned that bad habit that can not be eliminated immediately should be replaced by a habit being similar at some points but better. If you love reading scandals but don’t want to waste your precious time, read Greek Mythology. It has all kind of scandals: Zeus – the father of gods and men cheated on his wife Hera; Jason abandoned Medea for the princess Glauce, Medea killed his lover and their sons for revenge; war happened because of  an apple; Agamemnon – the Commander of the united Greek armed forces in Troy war murdered by his wife and her lover… Then how reading these stories is good for you?

Firstly, these stories convey lessons about good always win, loving your homeland, respecting honor and prestige, being hospitable, winning your greed and curiosity…

Secondly, you will enrich your language with classic references such as “Midas’ ears”, “Pandora’s box”, “Apple of discord”, “Ariadne’s thread”…

Finally, you will learn about history and geography, about the formation of many competitions, festival or tradition which still remain until now. You will know about how ancient people view the world and natural forces. At the beginning, God of medician Asclepius was killed by Zeus just because he healed ill people which meant brought them back from the death. But after a period of time, we have a normal person who dares to challenge gods such as Niobe boasted of her progenitive superiority to Leto, mother of Apollo and Artemis; Arachne challenged Athena, goddess of wisdom and crafts into a weaving contest; Sisyphus cheated Hades, god of death… These samples mean people was getting more and more believing in their ability to conquer the natural forces.

2015-05-14-1431612029-1479742-ApolloandMusesgreekmythology119412211024768.jpg

Mọi người thích chuyện giật gân, bạn cứ xem Gossip Girl thì rõ. Mà thật ra bạn biết vậy mà đúng không, nghe về chuyện yêu đương ngoại tình của các ngôi sao thì hấp dẫn hơn nghe những chuyện như Trái đất đang nóng lên chẳng hạn. 

Việc gì không tốt mà mình không bỏ ngay được thì hãy thay thế nó bằng việc khác có điểm tương đồng nhưng tốt hơn. Nếu bạn muốn đọc những chuyện giật gân mà không muốn mất thời gian vô bổ thì bạn nên đọc ngay Thần thoại Hy Lạp, chuyện giật gân cỡ nào cũng có: nào là Zeus – vị thần đứng đầu Olympus trốn vợ là Hera để ngoại tình với Alcmene sinh ra Hercules; Jason bỏ Medea để đi theo danh vọng, Medea giết hai con để trả thù chồng; vì quả táo mà có chiến tranh; Agamemnon – Tổng chỉ huy quân Hy Lạp trong trận chiến thành Troy bị vợ và nhân tình ám sát… Vậy đọc những chuyện giật gân này tốt hơn cho bạn thế nào?

Thứ nhất, những câu chuyên này truyền tải những bài học ý nghĩa về cái thiện luôn thắng, yêu mảnh đất mình sinh ra, coi trọng danh dự, chữ tín, hiếu khách, chế ngự lòng tham và sự hiếu kỳ…

Thứ hai, bạn học được nhiều điển tích làm giàu vốn ngôn ngữ như “tai vua Midas”, “cái hộp Pandora”, “quả táo của mối bất hòa”, “cuộn chỉ của Ariadne”…

Cuối cùng, bạn biết thêm về lịch sử và cả địa lý nữa, biết được về sự hình thành của nhiều lễ hội và truyền thống còn tồn tại đến ngày nay, biết được người xưa nhìn thế giới và thiên nhiên thế nào. Bạn có thể thấy ban đầu Asclepius bị thần Zeus giết vì chữa bệnh cho con người. Ấy thế mà sau này có nàng Niobe khinh thị nữ thần Leto, Arachne thách thức nữ thần Athena thi dệt với mình, Sisyphus lừa thần Hades… chứng tỏ con người ngày càng tin vào khả năng chinh phục thiên nhiên của bản thân, bớt sợ hãi thánh thần. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s